1. ඉඩම් කච්චේරි පැවැත්වීම සඳහා වූ සංවර්ධන වාර්තා අනුමත කිරිම

2. අවසන් තේරීම් ලැයිස්තුව අනුමත කිරීම

3. ඉඩම් සදහා බලපත්‍ර නිකුත් වීම

4. බලපත්‍ර ඉඩම් සදහා රන්බිම දීමනාපත්‍ර සැකසීමට අදාල කටයුතු කිරිම

5. රජයේ ඉඩම් වල බදු ආදායම් රැස් කිරීම

6. රජයේ දෙපාර්තමේන්තු, පළාත් පාලන ආයතන,ත්‍රිවිධ හමුදා වැනි ආයතන වලට ඉඩම් පැවරීමට අදාල නිර්දේශ ලබා දිම

7. දීර්ඝ කාලීන බදුකර සදහා නිර්දේශ ලබා දිම

8. නියාදන සාදනපත්‍ර පැවරීමට හා ඇප තැබීමට අනුමැතිය ලබා දීම

9. දීමනාපත්‍ර වල කොන්දේසි ලිහිල් කිරීමට අදාල කටයුතු

10. ඉඩම් ආරවුල් විසදීම සදහා ක්‍රියා කිරීම

11. අනවසරයෙන් රජයේ ඉඩම් අල්ලා ගැනීම සම්බන්ධ රාජකාරී

12. මැනුම් කටයුතු කිරීම

 

ඉඩම් අමාත්‍යාංශය

 

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

 

ආයෝජන සඳහා ඉඩම්