ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනය යටතේ ලබා දුන් ඉඩම් බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම සදහා පිහිටුවන ලද දෙපාර්තමේන්තුවකි.මීට ඉහතදී මධ්‍යම රජයේ ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරන ලැබූ රාජකාරි කටයුතු වර්තමානයේ වයඹ පළාත් සභා බල ප්‍රදෙශය තුළ මෙම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරනු ලබන අතර විශේෂයෙන්ම වයඹ පළාත තුළ පවතින රජයේ ඉඩම් පරිපාලනය සම්බන්ධ කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

 

කාර්ය මණ්ඩල විස්තර:

 

තනතුර

අනුමත සංඛ්‍යාව

වර්ෂය තුල සේවය කල සංඛ්‍යාව

1

පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්

01

01

2

නියෝජ්‍ය ඉඩම් කොමසාරිස්

01

0

3

සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස්

01

01

4

සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස්*

01

02

5

ගණකාධිකාරී

01

01

6

රජයේ මිනින්දෝරු

06

04

7

පරිපාලන නිළධාරි

01

0

8

ඉඩම් නිලධාරි

18

11

9

සංවර්ධන නිලධාරින්

58

56

10

ජනපද නිලධාරින්

46

49

11

කළමණාකරණ සහකාර

15

15

12

ක්ෂේත්‍ර උපදේශක *

09

01

13

මැණුම් ක්ෂේත්‍ර සහායක *

30

38

14

කාර්යාල කාර්ය සහායක

04

04

15

රියදුරු

03

03

එකතුව

195

185


*දැනට ‍සේවයේ නියුතු නිලධාරින්ට පෞද්ගලික වන සේ තනතුරු නම් කර ඇත.

 

 

ඉඩම් අමාත්‍යාංශය

 

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

 

ආයෝජන සඳහා ඉඩම්