ලිපිනය

තැ.පෙ. 46

වයඹ පළාත් සභා සංකීර්ණය

කුරුණෑගල

විද්‍යුත් තැපෑල

මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

 

තනතුර

නම

පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස්

එන්.ඒ.බී.සී.ආලෝක බණ්ඩාර මයා

037-2222236

නියෝජ්‍ය ඉඩම් කොමසාරිස්

එච්.එම් .සජීවනී  හේරත්

037-2229412

සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස්

ජී.ජී.ඩී.ගුනසිංහ මිය.

037-2229411

සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස්*

 

 

සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස්*

ඩබ්.ඒ.එස්.ආර්.වික්‍රමාරච්චි මෙය

037-2225205

රජයේ මිනින්දෝරු

ඒ.එච්.කේ.විජයතිලක මයා

037-2226008

රජයේ මිනින්දෝරු

අයි.පී.කුමාරගේ

037-2226008

පරිපාලන නිළධාරි

ඩබ්.එම්.කේ.එස්.ගුණතිලක

037-2225205

ඉඩම් අමාත්‍යාංශය

 

ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව

 

ආයෝජන සඳහා ඉඩම්